مرکز عرضه دوچرخه و موتورسیکلت برقی بخش خصوصی راه اندازی شد

مدیرعامل نخستین مرکز عرضه دوچرخه و موتورسیکلت برقی گفت: بخش خصوصی این مرکز را راه اندازی کرد تا گامی برای کاهش آلودگی بردارد.