بازاریابی

بازاریابی یک مطالعه و مدیریت در روابط متقابل است .مارکتینگ و یا بازاریابی یک فعالیت ویا پروسه ی تولید ،ارتباط ،پیشنهاد متقابل است که ارزش مازاد برای مشتری ،فروشنده و همکارها دارد.