میکرومارکت

آنالیز مشاغل بر اساس نوع محصول و مکان

با این نرم افزار میتوانید شرکت های همکار و یا نقاط فروش برای محصولات خود پیدا کنید.

سرویس های نرم افزار

پتانسیل فروش

پتانسیل فروش محصول خود را مشخص کنید

برندینگ

پتانسیل فروش محصول خود را مشخص کنید

سرویس دهی

پتانسیل فروش محصول خود را مشخص کنید